باور پیشینیان بر این بود که جابجایی الکترون‌های زیستی در اندازه‌های نانومتری انجام می‌پذیرد، تا اینکه به تازگی در پژوهش‌ها گزارش دادند این جابجایی در اندازه‌های سانتی‌متری هم انجام می‌شود، آن هم به کمک ساختار شگفت انگیز باکتری‌ها که همانند کابل‌ها، گذرگاهی برای جریان برق هستند.

شرح زیادی در دسترس نبود و این حرکت، زیرکانه و مبهم باقی مانده بود. این بار، باز به کمک پژوهشگران، راز دیگری از این رخداد آشکار می‌شود.